top of page

Visie en Missie

Geen autostrade door Oosterzele

Wat is er beslist?

De Vlaamse Regering keurde op 22 januari van dit jaar de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ombouw N42 tot primaire weg – Wegvak Wetteren-Oombergen’ goed.


Dat is de laatste stap om de N42 op het grondgebied van Oosterzele om te vormen tot een ‘primaire’ weg: een autostrade-achtige expressweg mét 2x2 rijvakken en middenberm tussen de E40 en Zottegem. Met in functie van de geplande verdubbeling van het personen- en vrachtverkeer, een minimum aan zijstraten en oversteekplaatsen. Specifiek in het geval van de N42 betekent dat brede en verkeersonveilige kruispunten aan Yshoute, de Houtemstraat en de Reigerstraat en zelfs een reusachtige ondertunnelde rotonde aan de Gijzenzelestraat.

Waarom zijn we hier tegen?

Als inwoners van Oosterzele en als regelmatige gebruikers van de N42 weten we dat er een reëel probleem is van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. Problemen waarvan ook wij vinden dat ze moeten opgelost worden, omdat ze zullen helpen om van Oosterzele een betere plaats te maken om te wonen, te werken en te leven.


Maar de huidige plannen zijn daarvoor GEEN oplossing. Ze vormen niet meer dan een gedeeltelijke remedie voor de huidige problematische verkeersdoorstroming. De verkeersveiligheid zal er dan weer niet op vooruit gaan, en vooral: Oosterzele wordt er geen betere plaats van om te wonen, te leven en te werken.


Integendeel: de N42 dreigt een E42 te worden. Een autostrade door Oosterzele! Een tientallen meters brede express-weg die de bedoeling heeft de verkeerscapaciteit van de N42 drastisch te verhogen (meer auto’s, meer bestelwagens, meer vrachtwagens), en daarbij doorgaand verkeer prioriteit geeft op lokaal verkeer én op sommige plaatsen breed genoeg wordt om een vliegtuig op te laten landen. Een experiment ook, met een inrichting die op vele vlakken nieuw en ongezien is voor Vlaanderen.


De impact van deze veel bredere N42 wordt door de Vlaamse overheid bewust geminimaliseerd en genegeerd:

 • De visuele voorstellingen en beschrijving van de plannen bagatelliseren de impact op mens en omgeving, terwijl de positieve punten overbelicht worden.

 • De menselijke impact van de werken zelf (onteigeningen) en de nieuwe N42 als viervaksbaan (de hoge snelheid en dus verkeersonveiligheid, luchtvervuiling, geluidsoverlast, visuele vervuiling) worden door de Vlaamse overheid terzijde geschoven.

 • Met de bezorgdheden die inwoners van Oosterzele hadden geuit in 97 bezwaarschriften is geen rekening gehouden. De opmerkingen zijn van tafel geveegd en de plannen goedgekeurd. Meer luchtvervuiling, geluidshinder, visuele vervuiling, fijn stof, betonverharding en verkeersonveiligheid, en terechte vragen rond de effectiviteit van de plannen zijn geen redenen geweest om ook maar iets te herdenken of bij te sturen.Een bredere N42 ten koste van Oosterzele

Waarom zijn we tegen een bredere N42?

 1. Een bredere N42 zal de ochtendfiles niet doen verdwijnen. De ontdubbeling zal zeker helpen in de avondspits: de doorstroming van het verkeer van de E40 richting Zottegem zal verbeteren. ‘s Ochtends daarentegen zal er niets veranderen. Zonder de heraanleg van de rotonde boven de E40, de flessenhals die de N42 voorbij de rotonde richting Wetteren vormt, en de files op de E40 zelf, zullen de huidige ochtendfiles op de N42 NIET verdwijnen.

 2. Een bredere N42 zal meer verkeer doorheen Oosterzele aantrekken. De plannen voorzien in minstens 30% tot zelfs 60 % meer verkeer op de N42. Dat is tot 60% meer luchtvervuiling en geluidsoverlast voor de inwoners van Oosterzele. Intussen horen we ook het cijfer van 100 % meer verkeer vallen!

 3. Een bredere N42 zal meer verkeer op de lokale wegen veroorzaken. In de avondspits zullen er minder files staan uit de richting van Gent, maar de files in de ochtendspits zullen niet verdwijnen zolang de rotonde boven de E40, en de N42 voorbij die rotonde richting Wetteren ook niet worden aangepakt. En dat terwijl een bredere N42 globaal meer verkeer via lokale wegen zal aanzuigen (zoals via de Meerstraat, de Reigerstraat, de Heistraat, etc.) en meer verkeer dat net zoals vandaag op drukke momenten alternatieve routes door Oosterzele zullen zoeken (zoals de Geraarbergsesteenweg, de Van Thorenburghlaan, etc.)

 4. Een N42 breed genoeg om een vliegtuig op te laten landen? Tussen de rotonde boven de E40 en ver voorbij de Gijzenzelestraat voorziet het huidige plan in de aanleg van maar liefst 8 (acht!) rijstroken. U leest het goed, 8 rijstroken: 4 rijstroken voor de N42 zelf en telkens 2 rijstroken op de ventwegen links en rechts van de N42. Ook in de deelgemeenten Oosterzele en Balegem zorgen ventwegen op vele plaatsen voor een extra brede N42.

 5. Er blijven slechts 5 oversteekplaatsen voor lokaal verkeer over, waarvan slechts 3 toegankelijk zijn voor alle verkeer. De oversteekplaatsen aan Yshoute, de Houtemstraat en de Reigerstraat zullen toegankelijk blijven voor alle lokaal verkeer. De oversteekplaatsen aan de Gijzenzelestraat en de Leenstraat worden enkel toegankelijk voor traag verkeer. Gevolg: Leeg Bracht, Gijzenzele en Anker worden nog meer afgesneden van Oosterzele! Tussen Oombergen en Yshoute vallen zo alle oversteekplaatsen weg om alle prioriteit te kunnen geven aan doorgaand verkeer.

 6. Een bredere N42 zal niet leiden tot minder doden&gewonden op de N42. Cijfers tonen inderdaad aan dat sinds de ontdubbeling het aantal ongevallen op de N42 in Zottegem NIET gedaald is. Logischerwijze zal de omvorming van de N42 dus ook in Oosterzele niet leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid. Traag verkeer blijft toegelaten op de N42, de mega-kruispunten aan Yshoute, de Houtemstraat en de Reigerstraat zijn slecht en gevaarlijk ontworpen en het aantal vrachtwagens zal nog toenemen.

 7. De bredere N42 veiliger voor lokale en zwakke gebruikers? Meer personen- en vrachtwagens, kruispunten die het doorgaande auto-en vrachtverkeer bevoordelen, de aanwezigheid van trage voertuigen op een viervaksbaan, etc. Er is geen enkele indicatie dat de huidige plannen de belangrijke ambitie om de N42 verkeersveiliger te maken, zal gerealiseerd worden.

 8. De bredere N42: 90 kilometer per uur voor vrachtwagens. De maximumsnelheid voor vrachtwagens op de nieuwe N42 is vastgelegd op 90 kilometer per uur. Dat is evenweel als op een autostrade. En de goedgekeurde plannen voor de ontdubbeling laten vrachtwagens ook toe die snelheid van 90 km/u te halen.

 9. Een bredere N42 zal meer luchtvervuiling veroorzaken. De verbreding van de N42 moet tot 60% meer personen- en vrachtwagens aantrekken. Dat is 60 % meer luchtvervuiling en fijn stof, zeker met verkeer dat 90km/u of meer kunnen rijden op de nieuwe N42. Minister Lydia Peeters mikt zelfs op een verdubbeling of 100% meer verkeer. Onbegrijpelijk hoe licht hier wordt overgaan met zoveel huizen en zelfs 2 scholen dichtbij de N42.

 10. Een bredere N42, maar geen kilometerheffing! De Vlaamse overheid heeft op dit moment niet de intentie om op een bredere N42 een kilometerheffing voor vrachtverkeer in te voeren. En dat terwijl vandaag reeds vele vrachtwagens, ook buitenlandse, de N42 kiezen als gratis route van en naar het zuiden. En de verbreding veel nieuw vrachtvervoer zal aantrekken. Het past alleszins 100 % binnen de doelstelling om veel meer vrachtverkeer naar de N42 te trekken.

 11. Meer vrachtverkeer van Balegro op de lokale wegen. De steengroeve Balegro zal via een extra afslagstrook bereikbaar blijven voor aankomend vrachtverkeer. Het wegrijdend vrachtverkeer zal echter, in de voorgestelde plannen, zijn weg moeten zoeken doorheen woonkernen: via de Geraardsbergsesteenweg en Yshoute of de Houtemstraat naar de N42. De betrokken lokale kruispunten, die ook de doorgang voor vele zwakke gebruikers naar de dorpskernen van Balegem en Oosterzele vormen, worden hiervoor niet aangepast. Dat zal zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid van de lokale wegen naar de N42 zwaar beïnvloeden. De kruising met het zware vrachtverkeer op deze kruispunten zal zorgen voor een verhoogd risico op (dodelijke) ongevallen.

 12. Komt er trajectcontrole om de snelheidslimiet van 90km/u af te dwingen? Er is niet ingegaan op de vraag om trajectcontrole te voorzien op de bredere N42, zodat de opgelegde snelheden onmogelijk structureel kunnen worden gecontroleerd. En dat terwijl de goedgekeurde plannen voor de ontdubbeling wagens zullen toelaten snelheden tot 120km/u of 130 km/u te halen. Veel meer dan toegelaten.

 13. Een bredere N42 zal meer geluidsoverlast veroorzaken. De verbreding van de N42 moet 60% tot zelfs 100 % meer verkeer aantrekken. Dat is tot 100 % meer geluidsoverlast, zeker met wagens én vrachtwagens die 90km/u of meer rijden op de nieuwe N42. Voor mensen die dichtbij maar ook wat verder van de N42 wonen, gaat dit de geluidsoverlast gevoelig verhogen, en misschien zelfs ondraaglijk maken. De plannen voorzien wel in het opnieuw gebruik van geluidsarm asfalt (zoals vandaag ook al het geval is), maar aanvullende geluidswerende en andere leefbaarheidsverhogende maatregelen (geluidsschermen, groenbermen, etc.) zijn slechts minimaal voorzien.

 14. Slechts 4 zones voorzien voor faunapassages. Uit het plan-MER bleek dat de N42 vandaag reeds een barrière vormt voor migrerende dieren tussen de omliggende valleigebieden en de bossen. Daarom werden in de verbredingsplannen 4 ‘faunapassages’ voorzien. Een goede aanzet, maar te weinig om deze asfaltmuur door Oosterzele voor grote en kleine zoogdieren dieren makkelijk overbrugbaar te maken.

 15. Een bredere N42 betekent 50 extra voetbalvelden grondinname in Oosterzele. De N42 over zijn hele lengte in Oosterzele verbreden, betekent een strook van 8,5 km 31,5 meter breed maken. Reken maar snel op ongeveer 250.000 m2 extra grondinname, waarvan een grond deel gebetonneerd. Onbegrijpelijk met de betonstop en de bezorgheden rond grondwaterniveaus in gedachten.

 16. Een bredere N42 als een asfalt-muur door Oosterzele. Evidente maatregelen als voldoende dichte en gevarieerde beplanting om ’s zomers én ’s winters de visuele vervuiling te camoufleren en het geluid te dempen, bomen met ruwe bladeren om fijnstof op te vangen, voldoende oversteekplaatsen voor dieren, noem maar op. Dit alles is nu NIET opgenomen in de plannen. Integendeel, waardevolle bomenrijen en groenbuffers zullen voor de verbreding worden weggehaald, zonder enig alternatief. Zoals dit reeds gebeurde door het Agentschap Wegen en Verkeer thv de Ambachtzone.

 17. Een bredere N42 met een onverantwoord kostenplaatje van € 65.000.000. De ontdubbeling van de N42 is een ambitieus project met een bijhorend exuberant kostenplaatje. Onverantwoord, omdat veel van de objectieven niet zullen gerealiseerd worden. De ochtendfiles zullen niet verdwijnen, de verkeersveiligheid zal niet verbeteren, etc. Waarom wil de Vlaamse regering dan doorzetten met deze geldverslindende plannen? Zeker met de afbetaling van de Covid-19-factuur in het vizier de komende jaren.

Onze Visie en Missie: Tekst
bottom of page