Bestanden

Flyer

Flyer N(ee)42!

Overzichtsplan

Dit plan geeft een situatieschets weer waar de N42 zich bevindt en welke straten er op uitkomen

Toelichtingsnota

In deze toelichtingsnota worden alle aspecten behandeld waarop het GRUP impact heeft

Startnota

De startnota geeft een synthese van het doorlopen planningsproces voor de ombouw van de N42

Ontwerp van plan-MER

Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voordat
een activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevolgen worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

Weerlegging bezwaren

In dit document worden de 97 ingediende bezwaren van de bevolking weerlegd

Overzichtsplan

Dit plan geeft de geplande ombouw weer van de N42 met de kruispunten, tunnels, ventwegen, afsluitingen, ...