top of page
tijdslijn Raad Van State_290623.jpg

Raad van State vernietigt 'GRUP Ombouw N42' OosterzeleHet apolitieke ActieComité N(ee)42! is tevreden over de uitspraak van de Raad van State. Deze sprak zich op 27/6/2023 uit over het verzoekschrift tot vernietiging van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan). Dit na een anderhalf jaar durende juridisch steekspel waarbij de verschillende partijen hun argumenten op tafel legden.


Uiteindelijk blijkt nu dat de argumenten die het ActieComité N(ee)42! naar voor gebracht heeft, voldoende bewijzen dat het GRUP niet correct was opgesteld. Een belangrijk argument is het koppelen van de rechttrekking van de N42 in Herzele en het verdubbelen van de N42 in Oosterzele. Meermaals werd AWV (Agentschap Wegen & Verkeer) erop gewezen dat beide dossiers effect hadden op elkaar, maar men nam dit niet op in hun dossier. Zowel door de Raad voor Vergunningsbetwistingen als nu door de Raad van State wordt AWV teruggefloten. Zowel de Raad van State als de Raad voor Vergunningsbetwistingen gebruiken hiervoor telkens dezelfde Europese wet: “ Met het vernietigingsarrest van de RvVb is de Raad van State van oordeel dat de mogelijke milieueffecten van de infrastructuurwerken in het plangebied en die van de geplande rondweg samen beoordeeld moeten worden. De beide ingrepen maken immers deel uit van eenzelfde totaalproject, te weten de omvorming van de gewestweg tot een primaire weg categorie II volgens het RSV.”


Het ActieComité N(ee)42! bestaat zowel uit directe omwonenden van de N42 als mensen die dagelijks deze weg gebruiken om naar hun werk, thuis, familie, vrienden te rijden. Hierbij hebben we voldoende kennis van de problematiek die ons dagdagelijks treft.


Ook wij wensen, net zoals AWV en vele anderen, dat er voor de N42 oplossingen komen die de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming kunnen garanderen en verbeteren van Wetteren tot Geraardsbergen en dit voor zowel de fietsers als alle andere vormen van mobiliteit.


Het verzoekschrift werd vooral ingediend omdat er belangrijke elementen ontbraken die ervoor zorgen dat de plannen van de N42 niet het gewenste effect zouden hebben op doorstroming, omgeving en veiligheid. 

  1. Zowel het knelpunt voor de rotonde E40 als het Bourgondisch Kruis (kruispunt met N9 in Wetteren) werden niet meegenomen in de plannen waardoor de geplande verdubbeling van de N42 geen positief effect zou hebben op de doorstroming richting Wetteren en afwikkeling van de E40 vanuit zowel Brussel als Gent.

  2. Er waren geen snelheidsremmende noch geluidswerende maatregelen opgenomen om het voor de omwonenden en de omgeving leefbaar te houden. De plannen van de N42 zouden een aanzuigeffect creëren van de omliggende gemeenten naar de N42 zodat de verkeersdruk op de invalswegen ernaar toe zal verhogen met een negatief gevolg voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid.

  3. Er was geen sprake van kilometerheffing waardoor (zwaarder) vrachtverkeer een vrijgeleide kreeg op de N42.

  4. Het werd onvoldoende bewezen dat er met de nieuw aangelegde (verdubbelde) N42 minder (zware) ongevallen zouden gebeuren en dus minder slachtoffers zouden vallen.

  5. Er werd in de laatste herziening wel een extra fietsbrug voorzien, maar de voorgestelde oplossingen zijn onvoldoende om het landelijke karakter van Oosterzele als fietsgemeente te bekomen. Er zijn nog te veel kruispunten die niet fietsvriendelijk uitgevoerd zijn.


We wensen dan ook als Comité N(ee)42! in dialoog te gaan met AWV en andere betrokken partijen om te komen tot een breed gedragen oplossing voor een aangepaste N42 in zijn totaliteit zodat in een mogelijks nieuw GRUP oplossingen voor onze bezwaren vervat zitten. 


Wij vragen evenwel dat de dialoog gebeurt op menselijke schaal met oplossingen die de impact op vlak van luchtvervuiling, geluidshinder, visuele vervuiling, fijn stof, betonverharding, verkeersveiligheid, etc.  maximaal beperken. En die van Oosterzele voor iedereen een betere plaats maken om te wonen, te werken en te leven.

We willen ook alle medestanders, sympathisanten en donateurs bedanken voor hun steun en vertrouwen. Wie N(ee)42! financieel wil steunen, kan dat door te storten op rekeningnummer BE91 7330 5804 9476 op naam van N(ee)42!

Wij willen blijven strijden voor een leefbare N42 !

Home: Tekst
N42_820x360.png
Home: Afbeelding
bottom of page