top of page
tijdslijn Raad Van State_030123.jpg

Auditeur Raad van State adviseert vernietiging 'GRUP Ombouw N42' Oosterzele

Exact 60 dagen na de bekendmaking in het staatsblad heeft het actiecomité N(ee)42! via een gespecialiseerd advocatenkantoor een verzoekschrift tot vernietiging van het GRUP ingediend bij de Raad Van State op 26/4/2021.
Hierbij zijn de juridische middelen uitgewerkt zodat we aangetoond hebben dat het GRUP de leefbaarheid en verkeersveiligheid negatief beïnvloedt.

Maar de weg is nog lang. Het verzoekschrift tot vernietiging is de eerste stap in de ganse procedure bij de Raad van State. Pas na het indienen van memorie van antwoord (na 60 dagen) door de overheid en eventueel memorie van wederantwoord (na 60 dagen) door het ActieComité N(ee)42!

wordt de eerste uitspraak gedaan.

Wenst u verder op de hoogte gehouden te worden van de gebeurtenissen, gelieve uw gegevens te sturen naar info@nee42.be

Financiële steun om de ganse procedure verder te zetten, is steeds welkom want de procedure is nog lang en vereist de juridische steun van onze advocaten. Uw financiële gift kan gestort worden op rekeningnr BE91 7330 5804 9476 op naam van N(ee)42!

Het ActieComité N(ee)42 wenst alle mensen die al een financiële gift gedaan hebben, te bedanken voor hun bijdrage en steun.

Ondertussen heeft de Vlaamse regering haar memorie van antwoord tijdig ingediend op 19/7/21.

Wij hebben, in samenspraak met de advocaten, ons memorie van wederantwoord al voorbereid en hebben dit ingediend op 27/9/2021

De  auditeur van de Raad van State heeft vastgesteld dat er voldoende redenen zijn om het “GRUP ombouw N42” te vernietigen. N(ee)42! had daartoe een verzoekschrift bij de Raad van State ingediend. Als gevolg van dit advies staat de verbreding van de N42 in Oosterzele op de helling.

Het Actiecomité N(ee)42! voelt zich gesteund door het besluit van de auditeur van de Raad van State.

Argumenten, die eerder al tot een gelijkaardig advies leidden (rond de geplande werken van de N42 in Herzele), werden ook weer door de auditeur gevolgd. Het is nu aan de voltallige Raad van State om een definitieve uitspraak te doen. De kans dat de Raad van State de auditeur volgt in zijn redenering en dus daadwerkelijk overgaat tot het vernietigen van het GRUP (Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoering Plan) is zeer groot.

Het lijkt erop dat de Vlaamse Overheid halsstarrig dezelfde fouten blijft maken en haar eigen wetgeving niet volgt. De herinrichting van de N42 is een globaal project dat voor alle gemeentes samen moet bekeken worden.  Dus ook mét de rotonde boven de E40  (Wetteren) en het N42-traject ten zuiden van Oosterzele (Zottegem, Herzele, Geraardsbergen).

Hoewel er nu massaal informatie werd verspreid via allerlei kanalen en een infomoment in de Kluize (voor Oosterzele) en in Zottegem, was de recentere communicatie voorbarig en eenzijdig positief. Het had de Vlaamse Overheid en de gemeente Oosterzele tot eer gestrekt een meer terughoudende en objectieve voorstelling van de feiten te geven, nl:

 - Eén die niet de voordelen overschat en overbelicht maar nu de nadelen onbenoemd laat.

 - Eén die het zou toelaten dat de burger wel degelijk inspraak heeft in alle facetten van dit megalomane project.

 - Eén waarbij er geluisterd wordt naar de burgers die dagdagelijks de last van de N42 moeten dragen.

 - Eén die er niet zomaar vanuit gaat dat alles al beslist is en er geen weg terug is.

 - Eén die ook oplossingen zoekt voor de massale onteigeningen en grondinname.

 - Eén die de kaart trekt van de landelijkheid.

De eenzijdig en enkel positieve communicatie rond de huidige plannen voor de N42 kan alleszins niet maskeren dat de Oosterzelenaar er met de voorliggende plannen op achteruit gaat.

Er is een reëel probleem van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op en rond de N42. Echter de huidige plannen zijn daarvoor GEEN oplossing. Ze vormen niet meer dan een gedeeltelijke remedie voor de problematische verkeersdoorstroming nu, zullen de verkeersveiligheid niet verhogen en leggen alle nadelen bij Oosterzele en  haar inwoners. De files en bijhorende frustraties zullen blijven bestaan en zullen niet opgelost geraken. Dat er bovendien wordt gestreefd naar een capaciteit van 2400 ipv 1200 auto’s/vrachtwagens per uur en per rijrichting, wordt nauwelijks vermeld!

N(ee)42! wil een oplossing op menselijke schaal die de impact op het leefmilieu door luchtvervuiling, geluidshinder, visuele vervuiling, fijn stof, betonverharding etc.  maximaal beperken en voluit gaan voor verkeersveiligheid en leefbaarheid met een minimum aan ingrepen. Hierbij zullen snelheid remmende en geluidswerende maatregelen, kilometerheffing,  groenaanplanting als visuele buffer, fietstunnels aan alle grote kruispunten,…  zeker helpen.

Op die manier wil N(ee)42! een breed draagvlak creëren voor een beperkte aanpassing en een toekomstbestendige herinrichting van de N42 bij alle inwoners van Oosterzele. Zo kan Oosterzele een betere plaats worden om te wonen, te werken en te leven.

We willen ook alle medestanders, sympathisanten en donateurs bedanken voor hun steun en vertrouwen. Wie N(ee)42! financieel wil steunen, kan dat door te storten op rekeningnummer BE91 7330 5804 9476 op naam van N(ee)42!

Wij willen blijven strijden voor een leefbare N42 !

Home: Tekst
N42_820x360.png
Home: Afbeelding
bottom of page